ul. Łąkowa 3/5,
90-562 Łódź

+48 691 054 333
ksiegowosc@agencjaark.pl

16.12.2019


Jak już zapewne zdążyliście się Państwo przyzwyczaj, Nowy Rok niesie ze sobą wiele zmian. Kolejna zmiana jaka czeka podatników od 1 stycznia 2020 roku to indywidualny rachunek podatkowy.

 Począwszy od 1 stycznia 2020 roku podatnicy i płatnicy są zobowiązania dokonywać wszystkich wpłat z tytułu podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

 

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

 • swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 • NIPw przypadku wszystkich innych podmiotów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych, sp. z o.o.)

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to Ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r.

 

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

18.10.2019


Kolejne nowe zagadnienie dotyczy funkcjonującej od września 2019 roku ogólnodostępnej bazy wszystkich podatników VAT, która ma być aktualizowana w każdy dzień roboczy. W bazie znajdują się takie dane, jak numery rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców, nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL , adres siedziby, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również numery NIP i PESEL tych osób, data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi dotychczas funkcjonujące listy: podatników niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych, poniżej link ułatwiający odnalezienie białej listy:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP, REGON, nr rachunku bankowego lub nazwy firmy. Wystarczy wpisać tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których należy wybrać właściwą firmę.

Nie trzeba nic robić, aby dane firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, będzie można wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które podaje się  przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS poprzez złożenie w US formularza NIP-2 lub NIP-8) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli numery rachunków, z których korzysta firma, zmieniły się od czasu jej założenia lub nie zostały zgłoszone, należy zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS poprzez złożenie w US formularza NIP-2 lub NIP-8) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Najważniejsza jednak zmiana w tym zakresie i związana z funkcjonowaniem białej listy w praktyce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., ale już dziś możecie Państwo zacząć się do niej przygotowywać w pierwszej kolejności poprzez sprawdzenie rachunków bankowych znajdujących się na białej liście dotyczących Państwa podmiotów.

 

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

 

W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności. 

 

 

 

17.10.2019


Jak już zapewne Państwo słyszeli z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie przepis dotyczący obowiązkowej płatności split paymentMPP

 

Obowiązkowy split paymet od 1 listopada 2019r. będzie musiał być stosowany gdy łącznie zostaną spełnione warunki:

-  co najmniej jedna pozycja z faktury została wymieniona w załączniku nr 15 ustawy o VAT (stanowi załącznik do niniejszej wiadomości)

- gdy dostawa/świadczenie usług na rzecz innego podmiotu gospodarczego – firmy, nie ma znaczenia czy odbiorca jest czynnym czy zwolnionym podatnikiem VAT

- kwota transakcji przekracza 15 000,00 brutto lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej

- obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r.

 

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, spełniającej łącznie cztery powyższe warunki, będzie zobowiązany dodać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności".

 

W związku z wejściem obowiązkowego split paymentu czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT oraz ich nabywcy będą zobowiązani  do posiadania firmowego rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych (typu ROR) nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania split payment.

 

W związku z wprowadzeniem MPP od 1 listopada 2019r. nie będzie już stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

 

Jeżeli nabywca nie otrzyma faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności"  to ma obowiązek zweryfikować, czy pozycje z otrzymanej faktury są zawarte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W przypadku stwierdzenia, że faktura zawiera chociażby jedną taką pozycję, to podatek VAT z niej wynikający nabywca musi zapłacić za pomocą MPP.

 

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności", to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Sankcja jednakże naliczana będzie wyłącznie od wartości podatku VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

 

Uniknięcie sankcji po stronie sprzedawcy (w przypadku wystawienia faktury sprzedaży bez stosownej adnotacji) będzie możliwe pod warunkiem, że nabywca ureguluje należność poprzez komunikat podzielonej płatności i nabywca zostanie o tym zaniedbaniu poinformowany w sposób dający mu szansę na uregulowanie płatności w MPP (np. mailowo lub otrzymując fakturę korygującą).

 

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią załącznika nr 15 do ustawy o VAT w celu prawidłowego wystawiania faktur na dostarczane przez Państwa towary lub świadczone usługi.

 

Przykład:

Podatnik wystawił fakturę na wartość brutto 15 001,00, dwie pozycje na fakturze dotyczyły transakcji z załącznika nr 15:

- poz. z  załącznika nr 15 - aparat fotograficzny cyfrowy – 1 000,00 netto ,VAT - 230,00

- poz. z załącznika nr 15 - opony samochodowe – 5000,00 netto, VAT -  1150,00

- pozostałe towary/usługi znajdujące się na fakturze, np. usługi księgowe – 6195,94 netto, VAT  1425,06

Faktura taka musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności", a nabywca  kwotę wynikającą z poz. wykazanych w załączniku nr 15 musi uregulować z komunikatem split payment.

Oczywiście nie będzie błędem uregulowanie całej należności wynikającej z takiej faktury z komunikatem split payment.

 

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.